پشت پرده انجمن خیریه حجتیه مهدویه

گزیده نوشته هایی درباره حجتیه

دیدگاه شما

چهارشنبه 20 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:28 ق.ظ

انجمن حجتیه؛ حزب مرموز

نویسنده : شاهرخ

دوشنبه 18 مرداد ماه سال 1389 ساعت 11:46 PM

دوست عزیز ! باتفاصیلی که درپست قبلی گفتید شاید مهدی خزعلی پسرابوالقاسم خزعلی  حاسوس طبقه ی ۳ باشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کسی که علنابه حجتیه بدمیگوید . پژوهشگروتاریخ نویس محقق ؛ عبدالله شهبازی ؛ میگوید :‌؛ من به مهدی خزعلی ؛ بسیارمشکوکم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 با سپاس از شما، ما بیطرفانه به مساله نگاه میکنیم. ایشان هم میتواند پسر نوح باشد هم حر بن یزید ریاحی. معمولا در هر جسد پوسیده ای میتوان دندان سفیدی یافت

نویسنده : سیدهمام

پنجشنبه 14 مرداد ماه سال 1389 ساعت 9:06 PM

اولاگندمگون یعنی شبیه گندم . یعنی کسی که زردرنگ نیست ( به اصطلاح " زال " نیست ) _ ثانیادرروایات درموردشعیب بن صالح داردکه قدبلندورشیداست / سفیدی زیرگلویش مثل آفتاب می درخشد و.... آیا این عناوین برمهره ی تاریخ مصرف داری چون محمودسبورجیان گرمساری بارمیشود؟؟؟ سبورجیان - قدبلنداست ؟؟ اصلاقددارداین آدم ؟؟ سبورجیان اگردرآفتاب مردادتابستانی هم بایستد سفیدی اصلاداردکه بدرخشد ؟؟ شمابه جلدسیزده بحارالانوارمرحوم مجلسی ره نگاه کنیدببینید آن بزرگوارعلامات ظهورراآورده است . نگاه کنیداینهاچطورازاین کتاب قیچی کرده وزده اندویااوهام وخیالات خودرابراین مطالب اضافه کرده اندوبعددرکتابها ومقالات مختلف بنام نویسنده فلان ونویسنده چنان آن کتاب رابازتولیدکرده اند!!! این نادان های بیسواد ابله تلاش عجیبی دارند که خامنه ای راسیدخراسانی جابزنند!!!! درحالیکه طبق روایات صریح نام سیدخراسانی " محمد " است . به خیالبافیهای مزدوران این " گروهی که برای مقابله باانحراف درست شدولی چندقدم بعدخودبه انحراف دچارشد " نگاه کنید : " miyanali.com/miyanehpix/5  "  اینان تلاش دارند که خامنه ای رایابجای سیدخراسانی جابزنند چون خودش شعرگفته " هرچندامین بسته ی دنیا نی ام اما ***** دلبسته ی یاران خراسانی خویشم  " . حال آنکه این " وهم وخیال " بدلیل " روایت صریح مذکورکه نام سیدخراسانی را محمد می گوید " رد شد . یکی دیگرازعلامات نزدیکی ظهور سیدحسنی است . جناب مجلسی در همان کتاب مذکور روایاتی آورده است که درآنهانیزبه صراحت نام سیدحسنی رانیز " محمد " می آورد . یکی ازقواعدعلمی اصول فقه شیعه اینست که " اجتهاددرمقابل نص باطل است " . یعنی وقتی " نص صریح ازقرآن یاروایات " به صراحت مساله ای رابیان کرددیگرجای هیچ  " ان قلت " وشایدچنین باشدشایدمنظورچنان باشد و... وجودندارد . بی عق های بیسواد متحجری که دراینگونه سایت هاووبلاگ ها عمرخودووقت دیگران راتلف می کنند تابه روایت نام آنهامی رسند میگویند " شاید منظورتقیه  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! بوده  - این روایات مستندنیست !!!! آنجاکه میگوید " یک سیدحسنی می آید _ یک سید خراسانی می آید " این روایات " معتبر " است . " مستند " است  . " صاحب سند " است . ولی وقتی همین روایات درجملات بعد بیان می دارد که نام سیدخراسانی " محمد " است . نام سیدحسنی " محمد " است / دیگراین روایات ستندنداردومعتبرنیست ومستندنمی باشد . خیر! هرگونه تحرک - توجیه وان ومن کردن دربرابرصریح این روایات " اجتهاددرمقابل نص است " . وباطل . آدم تعجب می کند کهواقعاخامنه ای قبل ازشعرگفتنش این روایت راندیده است ؟ چطورمی خواهند برحجت الاسلام های بیسوادعنوان مجتهد وآیت الله وحتی رساله های رنگارنگ برآنهاببندند حال آنکه آنهادرموضوعات عادی علمی هم سوابق علمی وتحقیقی ندارند .  اینهاکه تمام امکانات دردست شان است  به اسم خامنه ای یک محمداضافه می کردندتابعدازاینکه سیدعلی خامنه ای به " سیدمحمدعلی خامنه ای " تغییرشد بعداورا  بجای سیدخراسانی قالب کنند . ولی این نوشیدنی جعلی به کام اهل مطالع وتحقیق نخواهدرفت وتنادرکام نادان واحمق پاچه خواران و " آخور " بینانی خواهدرفت که این دوروزه ی دنیاراهمه چیزمی دانند .

 با سپاس. دیدگاه شما دوست عزیز را بی کم و کاست برای آگاهی خوانندگان سایت قرار دادیم. پیروز باشید